Det lokale Eltilsyn v/Vang Energiverk

E-verk/nettselskap er med heimel i tilsynslover pålagde å føre tilsyn innan sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor ein del av det offentlege tilsynsapparatet for eltryggleik og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Nettselskapet gjennomfører årleg kontroll med utvalgde anlegg i sitt nettområde. Denne kontrollen er uten kostnad for de privatpersonar og næringsvirksomhetar som får sitt anlegg kontrollert.

Det er BKK Elsikkerhet AS som ufører kontrollane på vegne av DLE v/Vang Energiverk.

Anlegg som blir kontrollert blir valgde ut basert på tema som DSB avgjer. I tillegg blir anlegg plukka ut på stikkprøvebasis. Det er DSB som set rammene for tilsyn og DLE er pålagde å rapportere til DSB Øst om planlagde tilsynsaktivitetar og resultat.

Det elsikkerhetsarbeidet som DLE er pålagd å utføre, kan delast inn i fylgjande målområde:

  • Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private boligar, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisitet.
  • Informasjons- og opplysningsvirksomheit i skuler, lag og foreningar.

  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikra at det fyljar gjeldande sikkerheitskrav.

  • Revisjon og verifikasjon av virksomheitar.

  • Kontroll og oppfylling av elektroinstallatøranes arbeid.

  • Bistå eigendomsmeglar med opplsyningar om merknadar på boligar, fritidsbustader og andre tilsynsobjekt.

  • Bistå i brannetterforskning.

  • Oppfylling av ulykker med elektrisk årsak.

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no