Forbrukarkundar under 100 000 kWh i årleg forbruk

Nettleiga er det du betaler til nettselskapet ditt for å få overført straum inn til boligen din, og består av fastledd og energiledd + brukstidstillegg. 

Fastledd

Fastleddet dekker dei faste kostnadane til drift og vedlikehald av nettet. Nytt frå 2023 er at fastleddet vert delt inn i trinn. Ditt fastledd vert fastsett ut frå gjennomsnittet av dei tre høgaste døgnmaksane i månaden. Ein døgnmaks er den timen du nyttar mest straum i løpet av eit døgn.

Fastleddet vert avregna etterskuddsvis kvar månad.

Effektuttak(kW) Pris pr mnd
Frå og med inntil Eks. mva Inkl. mva
0 2 450,00 562,50
2 5 550,00 687,50
5 8 655,00 818,75
8 12 760,00 950,00
12 18 885,00 1 106,25
18 25 1 015,00 1 268,75
25 og over   1 165,00 1 456,25

 

Energiledd

Energileddet reflekterer tapskostnadene i overføring av straum til deg som kunde, og varierer av forbruket ditt. 

     
Energiledd øre/kWh  Eks mva Ink mva 
Periode 01.01-31.03 23,16 28,95
Periode 01.04-31.12 29,84 37,30

 

Alle priser er inkl. forbruksavgift. Gjør oppmerksom på at forbruksavgift blir redusert i månedene januar - mars 2022.

Energileddet vert redusert med 8,35 øre/kWh inkl. mva i januar, februar og mars, grunna lågare forbruksavgift.

 

Brukstidstillegg

Brukstidstillegget gir eit ekstra insentiv til å flytte noko last bort frå dei timane der nettet er høgast belasta, for å unngå kostbare forsterkningar.

12,5 øre/kWh inkl. mva.


Brukstidstillegg gjeld for fredagar frå kl. 16:00 til 22:00 i månadane januar, februar, mars, april, oktober, november og desember.

 

 

Avgifter til staten pr. 01.01.23


Avgift til Energifondet (ENOVA)

1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh inkl. mva, fakturert som del av energileddet.
Forbruksavgift
p.t. 15,84 øre/kWh + 25% mva = 19,80 øre/kWh

Frå 1. januar - 31. mars er forbruksavgift 9,16 øre/kWh + 25% mva = 11,45 øre/kWh

Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25% 

 

Energiledd vert endra i tråd med avgiftsvedtak frå regjeringa.

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Dagleie byggjestraum 25,- 31,25
Oppsett byggjestraum 2.500,- 3.125,-
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målarkontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla i meir enn 12 månader, vil dette
verte behandla som eit nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for informasjon om kostnad for påkobling av nye anlegg.

For oversikt over nettleige hos andre nettselskap og meir informasjon om nettleige, sjå NVE sine nettsider.

 

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no