Kompensasjon

Frå 1. januar 2007 vart det innført ein ordning med direkte utbetaling til sluttbrukarar som opplev svært langvarige avbrot.
Eit svært langvarig avbrot er eit avbrot som har vart i minst 12 timer.

 

Frå 1. januar 2021 vil denne utbetalinga skje direkte til boligar og fritidseigedom.

Satsane for utbetaling er frå 1. januar 2021 :

  • Hushaldningar: 500 kr ved avbrot på 12 timar, deretter kr 40 per time.
  • Fritidsboligar: 125 kr ved avbrot på 12 timar, deretter kr 10 per time.

Samla årleg utbetaling kan ikkje overstige forventa innbetalt nettleie for inneværande år.

Kva for avbrott inngår?

  • Alle langvarige avbrot.
  • Fleire påfølgjande langvarige avbrot regnas som samanhengjande om ikkje normal forsyning oppretthaldes i minimum to timer samanhengjande.
  • Det skil ikkje på varslande og ikkje varslande avbrot.
  • Gjeld for avbrot forårsaka av alle spenningsnivå, også lågspenning.

Varigheita for eit svært langvarig avbrot regnas frå det tidspunkt Vang Energiverk først fekk melding om avbrotet, eller vi visste eller burde ha visst at avbrotet hadde oppstått.

Vang Energiverk fylgjer NVE sin retningslinjer for utbetaling ved svært langvarige avbrot.

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no