Støtte til Enøk-tiltak?

Vang kommune ønskjer å støtte ENØK-tiltak hjå lokale verksemder.

I kommunestyremøte 23.03.23 vart det vedteke ei støtteordning for tiltak, prosjektering og kompetanseheving innan energiøkonomisering (ENØK). Tiltak skal vere basert på faglege vurderingar.

Søknad om støtte til ENØK-tiltak skal innehalde ei fagleg utgreiing og vurdering av tiltaket. Kommunen vil dekke inntil 75 % av kostnaden. Ordninga gjeld ut året 2023 og er avgrensa til budsjettposten for 2023.

For rettleiing i søknadsprosessen, kontakt Dag Inge Bruflot hos Vang kommune.

https://www.vang.kommune.no/tenester/naring/naringsutvikling/stotte-til-enok-tiltak/